KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZNAKU INFORMACYJNEGO „KRAINA WĄTKU I OSNOWY” (ZAKOŃCZONY)

I. Informacje ogólne
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Dział Sztuk Plastycznych

Konkurs obejmuje opracowanie projektu znaku informacyjnego „Kraina Wątku i Osnowy”, który będzie umieszczony w gminach Janów, Korycin i będzie informował o znajdujących się tam pracowniach tkackich.

Wybrany projekt będzie miał również zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich na drukach i materiałach wydawanych przez WOAK.

II. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest projekt znaku informacyjnego, który będzie zawierał:
1.  Znak graficzny – logo wraz z nazwą: „Kraina wątku i osnowy”.
2. Znak graficzny-logo powinien nawiązywać do tradycyjnego wzornictwa podlaskiej  tkaniny dwuosnowowej.
3. Projekt będzie zrealizowany w maksymalnym formacie o wymiarach 50cm x 50cm

III. Uczestnicy konkursu.
Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest:
Do Studentów Grafiki Wydziału Architektury Politechniki w Białymstoku
Do uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych

IV. Warunki uczestnictwa
1.Do konkursu mogą przystąpić osoby które:
a)  zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) złożą pisemne oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora konkursu całości praw majątkowych autorskich i praw zależnych do projektu znaku informacyjnego z chwilą ich przekazania Organizatorowi, oraz na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
c) złożą pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, stwierdzające, że wykonana przez niego praca nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich,

2.Za osoby niepełnoletnie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c składają przedstawiciele ustawowi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

3.Przekazane Organizatorowi egzemplarze utworów, stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych
i prawnych. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej
1.Projekt znaku informacyjnego należy składać w następujących formatach:
a) Kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4 oraz na nośniku elektronicznym; płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania.
a) Pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

2.  Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem:
Konkurs „Kraina wątku i osnowy” i być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko oraz wiek autora
– adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail
–  nazwa szkoły, uczelni

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 3 prac.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8 , lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 14.06.2017 r. z dopiskiem na kopercie: Konkurs ”Kraina wątku i osnowy”.

Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

VII. Zasady przyznawania nagrody
Wyboru laureata konkursu na projekt znaku informacyjnego dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Decyzja Komisji Konkursowej uzależniona będzie od poziomu artystycznego prac.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.
Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników 30 czerwca 2017r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury www.woak.bialystok.pl, a laureat zostanie powiadomiony listownie lub mailowo.

IX. Organizator konkursu
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Kilińskiego 8,  15-950 Białystok
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu WOAK: 85 740 37 15

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU – kliknij, aby pobrać plik