OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA TKANINĘ LUDOWĄ (ZAKOŃCZONY)

Regulamin
OGÓLNOPOLSKI KONKURS – TKANINA LUDOWA
w ramach projektu
„Kraina Wątku i Osnowy – konkursy, warsztaty”
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

I. Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie
Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie

II. Cele konkursu:
– dokumentacja i archiwizacja aktualnego stanu tkactwa ludowego
– podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów
– umożliwienie twórcom konfrontacji w zakresie warsztatu i wzornictwa
– tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej

III.  Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział tkaczki z terenu całej Polski
2. Każdy uczestnik konkursu może przedłożyć do oceny do 3 tkanin wykonanych w latach 2016 – 2017. Warunkiem udziału w konkursie jest wytkanie roku wykonania pracy, jeśli na to pozwala technika, jeśli nie, przesłanie 2 zdjęć z datownikiem dokumentujących proces tkacki pracy.
3. W konkursie przyjmowane będą wyłącznie tkaniny wykonane:
– na ręcznych krosnach wąskich lub szerokich
– o tradycyjnych wzorach, w tradycyjnych wymiarach /pkt V/
– w różnych technikach tkackich charakterystycznych dla regionu min.; tkaniny dwuosnowowe, wielonicielnicowe, sejpak, pasiaki, przetykane, wybierane, chodniki itd.
– szczególnie zależy nam na użyciu surowców naturalnych, tj: wełna, len, bawełna.

4. Prace konkursowe muszą być zaopatrzone w metryczki przymocowane trwale na odwrocie w dolnej części tkaniny, zawierające: nazwisko i imię wykonawcy, adres, technikę i wymiary pracy.
Zaleca się przyszycie na odwrocie tkaniny przy jej górnej krawędzi „kieszeni” na listwę, umożliwiającej wyeksponowanie pracy na wystawie.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszenia do dnia 30 września 2017 r.   
na adres:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs na tkaninę ludową

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki w czasie transportu. Tkaniny wysłane pocztą powinny być prawidłowo zabezpieczone w celu uniknięcia zniszczenia.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach, w celach promocyjnych i reklamowych oraz dokumentacyjnych wizerunków prac nadesłanych na wystawę.

8. Po zakończeniu wystawy 20.XI.2017 r. prace będzie można odebrać osobiście, lub na życzenie autora organizator wyśle je pocztą na koszt uczestnika.

IV. Ocena i nagrody:
Prace będą oceniane w III kategoriach:

I TKANINA DWUOSNOWOWA
temat: „Droga przez wieś”
wymiary:
dywany – nie mniejsze niż 140 cm x 200 cm,
makaty – nie mniejsze niż 80 cm x 200 cm.

II INNE TRADYCYJNE TECHNIKI TKACKIE
wymiary:
dywany – nie mniejsze niż 140 cm x 200 cm,
makaty – nie mniejsze niż 80 cm x 200 cm.

III MAŁE FORMY TKACKIE (formy użytkowe, chodniki, galanteria)
wymiary dostosowane do formy

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

Pula nagród wynosi 13 tysięcy złotych.
Ocenie podlegać będzie:
– zgodność z tradycją regionu
– wartość artystyczna tkanin
– jakość wykonania

5. Komisja powołana przez organizatora zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wystawy i udziału w konkursie prac o niskim poziomie artystycznym i technicznym oraz nie spełniających warunków określonych w regulaminie.

V. Podsumowanie konkursu:
Podsumowanie konkursu odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Spodki WOAK, ul. św. Rocha 14.

Po otwarciu wystawy wszystkich biorących udział w konkursie zapraszamy do udziału w Forum Tkactwa Ludowego, na którym przedstawimy najciekawsze praktyki z zakresu upowszechniania tkaniny ludowej.

Dla uczestników Konkursu przygotowaliśmy też wieczorne spotkanie w wraz z noclegiem w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie (19-20 X 2017 r.)
Będzie możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, wymiany kontaktów, integracji środowiska. Następnego dnia /20 października/ odbędzie się uroczyste otwarcie „Krainy wątku i osnowy” oraz wizyta w jednej z pracowni tkaniny dwuosnowowej w okolicy Janowa.

Zapewniamy autokar dn. 19. października z Białegostoku do Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie i w dn. 20 października z Centrum w Niemczynie do Janowa a później do Białegostoku. Planowany powrót do Białegostoku ok godz. 15.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o zadeklarowanie udziału w spotkaniu i noclegu w karcie zgłoszenia lub telefonicznie do 30 IX 2017 r.

VI.  Postanowienia końcowe:
Koszty dostarczenia i odbioru prac konkursowych oraz przyjazdu na imprezę podsumowującą ponoszą osobiście uczestnicy konkursu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

Wszelkich informacji udziela:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Sztuk Plastycznych
tel: 85 740-37-15
e-mail: k.kunicka@woak.bialystok.pl

KARTA ZGŁOSZENIA – kliknij, aby pobrać plik